Mobilní Web ICSS

Vítejte na mobilních stránkách naší organizace
Přihlášení
Registrace

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/info/public_html/templates/forte/vertex/responsive/responsive_mobile_menu.php on line 158

O nás

Poskytované služby

Aktivity

Kalendář akcí

Kontakty

Cíle a zásady
Cíle
Cíle zaměřené na klienta:
Cílem sociální služby je:
- klient, který si udrží svoje schopnosti a dovednosti co nejdéle; 
- klient, který setrvá v přirozeném sociálním prostředí a zůstává tak součástí místního společenství.


Cílová skupina:
Okruh osob: 
• senioři; 
• osoby s chronickým duševním onemocněním; 
• osoby s chronickým onemocněním; 
• osoby se zdravotním postižením; 
• rodiny s dětmi, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí. 


Věková kategorie klientů: 

mladší senioři (65 – 80 let);
starší senioři (nad 80 let);
dospělí (19 – 64 let);
děti (0 – 4 let) v rodinách, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí. 

Jednání se zájemcem o službu, vstup uživatele do služby, uzavření smlouvy
Pečovatelská služba je poskytována na území Statutárního města Jihlavy a jeho městských částí. 

Podmínky pro zahájení poskytování pečovatelské služby: 

• splnění definované cílové skupiny; 
• bydliště ve vymezeném regionu (město Jihlava, městské části Antonínův Důl, Bedřichov u Jihlavy, Helenín, Henčov, Heroltice u Jihlavy, Horní Kosov, Hosov, Hruškové Dvory, Kosov u Jihlavy, Pančava, Pávov, Pístov u Jihlavy, Popice u Jihlavy, Sasov, Staré Hory, Vysoká u Jihlavy, Zborná).

Jednání se zájemcem o službu je zpravidla prvním krokem k navázání dobrého vztahu a budoucí spolupráce mezi zájemcem a poskytovatelem služeb zastoupeným sociálním pracovníkem. Zájemce i pracovník zařízení o sobě potřebují získat základní informace a vzájemnou důvěru. Jednání se zájemcem o službu je významné z toho důvodu, aby zájemce mohl rozpoznat, zda je právě tato služba to, co potřebuje a aby mohl sám formulovat, jakou pomoc si představuje a v jakém rozsahu. Pro poskytovatele je důležité získat informace o budoucím klientovi, samotné jednání se zájemcem je proces, ze kterého vychází individuální plánování služby. Zájemce o službu je tedy před uzavřením smlouvy o poskytování sociální služby seznámen se všemi podmínkami a reálnými možnostmi při poskytování této služby. 

Dokument stanovuje jakým způsobem se zájemcem jednat a srozumitelně ho informovat o všech podmínkách a možnostech poskytované sociální služby a o metodách zachování jeho maximální samostatnosti. 

Před podáním žádosti o poskytování sociální služby je zájemce o sociální službu (dále „zájemce“) vždy seznámen s možnostmi a podmínkami poskytování pečovatelské služby, denního stacionáře, aby se mohl rozhodnout, zda je právě naše služba to pravé, co potřebuje. Způsob vedení jednání směřuje k tomu, aby zájemce měl jasnou představu, co tato služba obnáší, co může poskytovatel nabídnout a jaké povinnosti by mu z případně uzavřené smlouvy vyplývaly. Sociální pracovnice/manažer kvality se aktivně zajímá o jeho požadavky, očekávání a osobní cíle, které je možno realizovat prostřednictvím naší služby. Informování zájemce a projednávání jeho požadavků, očekávání obvykle probíhá nejpozději během provádění sociálního šetření v místě, kde zájemce o službu žije. 

Způsob a četnost dalších setkání je přizpůsoben požadavkům zájemce – proběhne tolik jednání, kolik potřebuje pro rozhodnutí, zda využije naše služby a v jaké míře. Osobním cílem je v kontextu sociálních služeb to, čeho může zájemce dosáhnout právě využíváním sociální služby. V případě pečovatelské služby se jedná o zjištění potřeb, které člověka limitují a sám je zvládá obtížně nebo je nezvládá vůbec. Velmi důležitým prvkem je spolupráce s osobami, nejčastěji blízkými osobami, které se na péči podílejí. Osobní cíl je pro naši službu vyjádřená potřeba. Nejdůležitějším kritériem osobního cíle je to, že osobní cíle si stanovuje zájemce sám. Zásady poskytování sociální služby 
Zásady poskytování pečovatelské služby

Pečovatelská služba je poskytována v souladu s platnou právní úpravou. Je poskytována na základě principu svobodné volby sociálních služeb (na základě podání žádosti). Zaměstnanci jsou seznámeni s Etickým kodexem.
1. ochrana osobních údajů uživatelů a zachování mlčenlivosti:
Zaměstnanci pečovatelské služby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se o uživatelích dozvěděli během poskytování služby a zacházet s osobními údaji uživatelů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a v souladu s ust. § 100 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
2. individuální přístup k uživateli, který je v souladu s jeho přáním, rozhodnutím: 
Zaměstnanci pečovatelské služby pracují s uživateli dle jejich přání, potřeb a možností. Vycházejí z plánování průběhu služby, které probíhá společně s uživateli. Zaměstnanci neprovádí takové činnosti a úkony, ke kterým by uživatel nedal souhlas. 
3. dodržování práv a respektování osobností a soukromí uživatele: 
Zaměstnanci pečovatelské služby respektují soukromí uživatelů, při poskytování služby v jejich domácím prostředí vstupuje zaměstnanec do bytu pouze za přítomnosti uživatele a v době, která je pro poskytování služby stanovena. Zaměstnanci respektují osobní svobodu a volbu uživatele, je kladen důraz na ochranu práv uživatelů, jejich autonomii. 
4. rovný přístup ke všem uživatelům: 
Zaměstnanci pečovatelské služby jednají s uživateli partnersky, rovnocenně a bez předsudků. Jde o to, že uživatel má rozhodující slovo v průběhu služby, v čem potřebuje podporu a co si vyřídí sám. Uživatel má co největší podíl na rozhodování o důležitých hlediscích služby.
5. profesionální poskytování služby: 
Profesionalita zaměstnanců vychází z požadavků zákona č. 108/2006 Sb., dále jsou zaměstnanci podporováni ve vzdělávání v sociální oblasti a další problematice související s prací s cílovou skupinou. 


Finanční spoluúčast uživatele na službě 
Uživatel je povinen zaplatit úhradu za poskytované základní činnosti sociální služby ve výši rovnající se součtu částek za jednotlivé úkony v účtovaném měsíci. Poskytovatel je povinen předložit uživateli vyúčtování úhrady podle odstavce 1. za kalendářní měsíc, a to nejpozději do patnáctého dne následujícího měsíce. 

Uživatel je oprávněn nejpozději do pěti dnů od předání vyúčtování úhrady toto vyúčtování písemně poskytovateli rozporovat. Jestliže do pěti dnů nebudou vůči vyúčtování úhrady vzneseny ze strany uživatele žádné námitky, má se za to, že s vyúčtováním úhrady uživatel zcela souhlasí. 


V případě, že uživatel bude rozporovat vyúčtování úhrady, je poskytovatel oprávněn vyúčtovat pouze provedené úkony nesporné. 

Uživatel se zavazuje platit úhradu zpětně, a to jednou za kalendářní měsíc, nejpozději do desátého dne po předložení vyúčtování. 

Poskytnuté základní činnosti pečovatelské služby jsou hrazeny zpětně. 

Obědy jsou hrazeny měsíc zpětně. 

Výše úhrady je stanovena na jednu hodinu a její výše je v souladu s předpisy, které tuto oblast upravují. Nasmlouvané úkony a jejich realizace jsou prováděny pomocí miniterminálů a uživatel hradí skutečně spotřebovaný čas, který byl nutný pro vykonání dané základní činnosti. 


Způsob podávání a vyřizování stížností 
Každý uživatel služby má právo stěžovat si na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb, aniž by tím byl jakýmkoliv způsobem ohrožen. Toto právo se vztahuje i na rodinné příslušníky, opatrovníka, známé, nezávislého zástupce, kterého si uživatel svobodně zvolí apod. O možnostech podání stížnosti a připomínkách je uživatel informován již před formou vnitřních pravidel, která jsou součástí vnitřních pravidel a ty tvoří nedílnou přílohu uzavírané Smlouvy o poskytování sociální služby. V případě potřeby má uživatel právo si zvolit tlumočníka. Pracovník, který stížnost vyslechne, nebo přijme je povinen neprodleně informovat o stížnosti svého přímého nadřízeného a ten se stížností pracuje podle dále uvedených pravidel. Klient má možnost si svobodně zvolit nezávislého zástupce, který ho bude při vyřizování stížností zastupovat nebo doprovázet.

Stížnost může být podána kdykoliv. Při vyřizování stížností bude respektováno soukromí a lidská práva klienta. Na žádost klienta bude zachována mlčenlivost o jeho totožnosti. Ředitelka organizace prošetří všechny nezbytné okolnosti stížnosti, vyslechne pokud možno všechny účastníky předmětné události či děje a učiní o zjištěných skutečnostech záznam. Stížnost musí být vyřešena bez zbytečných průtahů, a to nejdéle do 30 dnů. Klient musí být písemně vyrozuměn, a to způsobem, aby odpověď byla adresátovi srozumitelná. V případě, že skutečná lhůta překročí daný termín příjemce stížností, uvědomí klienta o této skutečnosti 

a důvodech písemně. Vyhodnocování stížností a jejich opatření budou prováděny pravidelně 1x ročně na provozní poradě. Takovéto vyhodnocování by mělo vést k dalšímu rozvoji a zvyšování kvality služby. Není-li stěžující spokojen se způsobem či rychlostí vyřizování stížností nebo s konečným řešením stížností, má právo obrátit se na další instituce. 

Materiální, technické a hygienické podmínky pro zabezpečení sociální služby 
Pečovatelská služba je poskytována v domácnostech uživatelů této služby. 
Pro zajištění této služby slouží další prostory:
Kancelář ředitelky, koordinátorky a sociálních pracovnic pro pečovatelskou službu je v prostorách Žižkova 2075/106, Jihlava. 
Kanceláře jsou vybaveny kancelářským nábytkem, výpočetní technikou a slouží k zajištění administrativních úkonů. V objektu Žižkova 2075/106 je vyčleněno i zázemí pro pracovníky v sociálních službách pečovatelek. Další prostory sloužící jako zázemí pro pracovníky v sociálních službách je v prostorách DPS Prachárnou 1a a 43, Jiráskova 22, Okružní 17. 
Ve všech uvedených prostorách mají možnost využívat hygienické zázemí. Střediska osobní hygieny (SOH) slouží k úkonům pomoci při osobní hygieně, základní péči o vlasy a nehty a k ošetření nohou. K dispozici jsou 3 střediska osobní hygieny (Za Prachárnou 1a, Za Prachárnou 43, Jiráskova 24). 
Ke své práci dále pečovatelky mohou využívat automobily. Pečovatelky mohou využívat pracovní mobilní telefony a výpočetní techniku v jejich zázemí. 

Informace o ICSS

Jsme příspěvkovou organizací, kterou zřizuje Statutární město Jihlava, a to již od roku 1993, účelem poskytovat sociální služby a zdravotní péči převážně seniorům, dětem a osobám se zdravotním postižením, jejichž situace si vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v jejich přirozeném prostředí i ve specializovaných zařízeních organizace. Organizace působí v oblasti sociální i zdravotní a poskytuje ucelenou komplexní nabídku služeb (pečovatelské, ošetřovatelské a odborné zdravotní služby, stravování i doplňkové a nadstandardní služby).

×
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Quantcast
OK
Odmítnout
BetweenDigital
OK
Odmítnout
Unknown
Unknown
OK
Odmítnout